Why Build Progressive Web Apps: Push, but Don't be Pushy! Video Write-Up

Một bài viết và video và mẫu tuyệt vời của Thomas Steiner về các thông báo đẩy tốt trên web.

A particularly bad practice is to pop up the permission dialog on page load, without any context at all. Several high traffic sites have been caught doing this. To subscribe people to push notifications, you use the the PushManager interface. Now to be fair, this does not allow the developer to specify the context or the to-be-expected frequency of notifications. So where does this leave us?

Read full post .

Web Push là một API mạnh mẽ đáng kinh ngạc, nhưng nó dễ lạm dụng và gây khó chịu cho người dùng của bạn. Điều tồi tệ cho trang web của bạn là nếu người dùng chặn thông báo vì bạn nhắc mà không cảnh báo, thì bạn không có cơ hội để hỏi lại.

Đối xử với người dùng của bạn với sự tôn trọng, Bối cảnh là vua cho các thông báo Đẩy Web.

Paul Kinlan

Trying to make the web and developers better.

RSS Github Medium