Web Architecture 101 - VideoBlocks

Jonathan Fulton, Videoblocks:

The basic architecture concepts I wish I knew when I was getting started as a web developer

Đọc toàn bộ bài đăng.

Đây là một bài viết tuyệt vời cung cấp một tổng quan thực sự tuyệt vời về một chồng tương đối chuẩn được thiết kế để mở rộng nhiều ứng dụng web. Nó cũng cho thấy lý do tại sao rất nhiều nhà phát triển cũng thích Platform như một công cụ Dịch vụ như Heroku, Firebase hoặc AppEngine có thể trừu tượng hóa rất nhiều sự phức tạp với chi phí.

Paul Kinlan

Trying to make the web and developers better.

RSS Github Medium