Web Architecture 101 - VideoBlocks

Jonathan Fulton, Videoblocks:

The basic architecture concepts I wish I knew when I was getting started as a web developer

Đọc toàn bộ bài đăng.

Đây là một bài viết tuyệt vời cung cấp một tổng quan thực sự tuyệt vời về một chồng tương đối chuẩn được thiết kế để mở rộng nhiều ứng dụng web. Nó cũng cho thấy lý do tại sao rất nhiều nhà phát triển cũng thích Platform như một công cụ Dịch vụ như Heroku, Firebase hoặc AppEngine có thể trừu tượng hóa rất nhiều sự phức tạp với chi phí.

About Me: Paul Kinlan

I lead the Chrome Developer Relations team at Google.

We want people to have the best experience possible on the web without having to install a native app or produce content in a walled garden.

Our team tries to make it easier for developers to build on the web by supporting every Chrome release, creating great content to support developers on web.dev, contributing to MDN, helping to improve browser compatibility, and some of the best developer tools like Lighthouse, Workbox, Squoosh to name just a few.