The GDPR mess

Cách chúng tôi (như một ngành công nghiệp) thực hiện sự đồng ý GDPR là một mớ hỗn độn.

Tôi không chắc tại sao mọi người lại chọn bất cứ thứ gì ngoài 'Chỉ sử dụng cookie cần thiết', tuy nhiên tôi thực sự không thể biết được sự khác biệt giữa lựa chọn và sự đánh đổi của một trong hai lựa chọn, không đề cập đến chỉ sử dụng cookie cần thiết.

Paul Kinlan

Trying to make the web and developers better.

RSS Github Medium