The GDPR mess

Cách chúng tôi (như một ngành công nghiệp) thực hiện sự đồng ý GDPR là một mớ hỗn độn.

Tôi không chắc tại sao mọi người lại chọn bất cứ thứ gì ngoài 'Chỉ sử dụng cookie cần thiết', tuy nhiên tôi thực sự không thể biết được sự khác biệt giữa lựa chọn và sự đánh đổi của một trong hai lựa chọn, không đề cập đến chỉ sử dụng cookie cần thiết.

About Me: Paul Kinlan

I lead the Chrome Developer Relations team at Google.

We want people to have the best experience possible on the web without having to install a native app or produce content in a walled garden.

Our team tries to make it easier for developers to build on the web by supporting every Chrome release, creating great content to support developers on web.dev, contributing to MDN, helping to improve browser compatibility, and some of the best developer tools like Lighthouse, Workbox, Squoosh to name just a few.