testing-file-share-target

Đây là bản thử nghiệm API mục tiêu chia sẻ trên Android và đó là khả năng chia sẻ tệp.

Nếu bạn thấy một cái gì đó ở đây, thì tất cả đều tốt :)

Paul Kinlan

Trying to make the web and developers better.

RSS Github Medium