Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

I love the web. The web should allow anyone to access any experience that they need without the need for native install or content walled garden.

Using Web Mentions in a static site (Hugo)

Paul Kinlan

Blog của tôi là một trang hoàn toàn tĩnh, được xây dựng với Hugo và được lưu trữ với Zeit. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho tôi, một blog đơn giản có quy trình triển khai khá đơn giản và nó tải rất nhanh. Các trang web được tạo tĩnh có một số nhược điểm, lớn nhất là khi bạn cần bất kỳ thứ gì động để được tích hợp vào trang của bạn (ví dụ như nhận xét).

Read More