Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

I love the web. The web should allow anyone to access any experience that they need without the need for native install or content walled garden.

Debugging Web Pages on the Nokia 8110 with KaiOS using Chrome OS

Paul Kinlan

Bài đăng này là phần tiếp theo của bài đăng về gỡ lỗi [KaiOS device with Web IDE](https://paul.kinlan.me/debugging-web-pages-on-the-nokia-8110-with-kaios/) , nhưng thay vì sử dụng macOS, giờ đây bạn có thể sử dụng Chrome OS (m75) với Crostini. Tôi đang [KaiOS Environment Setup](https://developer.kaiostech.com/environment-setup) từ [KaiOS Environment Setup](https://developer.kaiostech.com/environment-setup) , một khởi đầu tốt, nhưng không đủ để bắt đầu với Chrome OS và Crostini. Dưới đây là hướng dẫn sơ bộ mà tôi làm theo.

Read More