Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

I love the web. The web should allow anyone to access any experience that they need without the need for native install or content walled garden.

Apple - Web apps - All Categories

Paul Kinlan

Hãy nhớ rằng khi các ứng dụng web được * a * đề xuất cách sử dụng các ứng dụng trên iPhone? What are web apps? Learn what they are and how to use them. Đọc toàn bộ bài đăng. Vào khoảng năm 2013, Apple bắt đầu chuyển hướng / webapps / thư mục cấp cao nhất đến / iphone / Vấn đề là, thư mục thực sự khá tốt, rất nhiều ứng dụng trong đó vẫn hoạt động hiện nay.

Read More