Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

I love the web. The web should allow anyone to access any experience that they need without the need for native install or content walled garden.

Puppeteer Go

Paul Kinlan

Tôi yêu Puppeteer - nó cho phép tôi chơi xung quanh các ý tưởng của The Headless Web - đó là chạy web trong trình duyệt mà không có trình duyệt hiển thị và thậm chí xây dựng các công cụ như DOM-curl (Curl chạy JavaScript). Cụ thể tôi thích kịch bản trình duyệt để cạo, thao tác và tương tác với các trang. Một bản demo tôi muốn thực hiện được lấy cảm hứng từ bài đăng Capturing 422 live images của Ire nơi cô ấy chạy một kịch bản múa rối sẽ điều hướng đến nhiều trang và chụp ảnh màn hình.

Read More

domcurl: curl + JavaScript

Paul Kinlan

A curl-like utitly that runs JavaScript

Read More

SLICE: The Web

Paul Kinlan

What are the properties that make the web the web? How can we keep differentiating from native to stay relevant in a mobile world?

Read More