Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

I love the web. The web should allow anyone to access any experience that they need without the need for native install or content walled garden.

Ricky Mondello: Adoption of Well-Known URL for Changing Passwords

Paul Kinlan

Ricky Mondello trên nhóm Safari vừa mới chia sẻ một lưu ý về cách Twitter sử dụng thông số ./well- Unknown / exchange -password. I just noticed that Twitter has adopted the Well-Known URL for Changing Passwords! Is anyone aware of other sites that have adopted it? Twitter's implementation: https://twitter.com/.well-known/change-password; Github's: https://github.com/.well-known/change-password; Specification :https://github.com/WICG/change-password-url Read full post . Tính năng này hoàn toàn vượt qua tôi nhưng đó là một ý tưởng gọn gàng: được cung cấp một tệp ở một vị trí nổi tiếng, trình duyệt có thể cung cấp giao diện người dùng cho người dùng cho phép họ nhanh chóng đặt lại mật khẩu mà không phải điều hướng giao diện người dùng phức tạp .

Read More