Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

I love the web. The web should allow anyone to access any experience that they need without the need for native install or content walled garden.

Object Detection and Augmentation

Paul Kinlan

Tôi đã chơi rất nhiều với [Shape Detection API](https://paul.kinlan.me/face-detection/ https://paul.kinlan.me/barcode-detection/ https://paul.kinlan.me/detecting-text-in-an-image/) trong Chrome rất nhiều và tôi thực sự thích tiềm năng của nó, ví dụ như một QRCode detector rất đơn giản tôi đã viết cách đây rất lâu có một polyfill JS, nhưng sử dụng API new BarcodeDetector() nếu có. Bạn có thể thấy một số bản demo khác mà tôi đã tạo ở đây bằng cách sử dụng các khả năng khác của API phát hiện hình dạng: Face Detection , Barcode Detection và Text Detection .

Read More