Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

Importing npm modules to the web as JavaScript modules

Paul Kinlan

Tôi đã làm việc trên một cách để làm cho nó dễ dàng hơn để đẩy nội dung vào trang web tĩnh của tôi và đó là một bài tập nhỏ vui nhộn mà tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn trong một bài đăng khác. Trong bài này tôi muốn chia sẻ cấu hình rollup mà tôi đã sử dụng để nhập gần như bất kỳ mô-đun npm nào vào một dự án lối vào bằng cách sử dụng các mô-đun JavaScript.

Read More