Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

I love the web. The web should allow anyone to access any experience that they need without the need for native install or content walled garden.

Frankie and Bennys: Pay for your meal via the web

Paul Kinlan

Bất cứ khi nào tôi thấy một nhà hàng nói rằng bạn có thể thanh toán trên điện thoại di động, tôi luôn kiểm tra nó, chủ yếu để tôi có thể nhận ra sự thật rằng bạn cần sử dụng một ứng dụng. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi khi mã QR dẫn đến một luồng thanh toán dựa trên web ..... và nó đã hoạt động.

Read More