Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

I love the web. The web should allow anyone to access any experience that they need without the need for native install or content walled garden.

Creating a commit with multiple files to Github with JS on the web

Paul Kinlan

Trang web của tôi là entirely static . Nó được xây dựng với Hugo và được lưu trữ với Zeit . Tôi khá hài lòng với thiết lập, tôi nhận được gần các bản dựng tức thì và phân phối nội dung CDN siêu nhanh và tôi có thể làm tất cả những việc tôi cần vì tôi không phải quản lý bất kỳ trạng thái nào. Tôi đã tạo một simple UI cho trang web này và cả podcast creator của tôi cho phép tôi nhanh chóng đăng nội dung mới lên trang web được lưu trữ tĩnh của mình.

Read More