Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

I love the web. The web should allow anyone to access any experience that they need without the need for native install or content walled garden.

Thoughts on importing npm modules to the web as JavaScript modules

Paul Kinlan

Tôi đã có những suy nghĩ về bài đăng tôi đã làm hôm qua về ES Module I needed a quick way import a simple module get-urls into my project. The module is well tested and it does what I needed … ignore the fact that it’s pretty easy to implement in a couple of lines of JavaScript. The problem I had is that my project is built in ES6, uses modules and I didn’t want to have to bundle up using CommonJS (require).

Read More

Importing npm modules to the web as JavaScript modules

Paul Kinlan

Tôi đã làm việc trên một cách để làm cho nó dễ dàng hơn để đẩy nội dung vào trang web tĩnh của tôi và đó là một bài tập nhỏ vui nhộn mà tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn trong một bài đăng khác. Trong bài này tôi muốn chia sẻ cấu hình rollup mà tôi đã sử dụng để nhập gần như bất kỳ mô-đun npm nào vào một dự án lối vào bằng cách sử dụng các mô-đun JavaScript.

Read More