Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

Page Lifecycle API - Philip Walton

Paul Kinlan

Philip Walton có một cái nhìn sâu sắc tuyệt vời vào một API mới mà nhóm Chrome đã làm việc để cung cấp cho bạn (nhà phát triển) kiểm soát cách phản hồi khi trình duyệt tải các tab của bạn xuống. Application lifecycle is a key way that modern operating systems manage resources. On Android, iOS, and recent Windows versions, apps can be started and stopped at any time by the OS.

Read More