Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

Testing-file-share-target-from-camera

Paul Kinlan

Đây là thử nghiệm chia sẻ trực tiếp từ ứng dụng camera. Có vẻ như nó đã làm việc :)

Read More