Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

I love the web. The web should allow anyone to access any experience that they need without the need for native install or content walled garden.

A simple video insertion tool for EditorJS

Paul Kinlan

Tôi thực sự thích EditorJS . Nó cho phép tôi tạo một giao diện lưu trữ web rất đơn giản cho blog Hugo tĩnh của mình. EditorJS có hầu hết những gì tôi cần trong một trình soạn thảo dựa trên khối đơn giản. Nó có một plugin cho các tiêu đề, mã và thậm chí là một cách đơn giản để thêm hình ảnh vào trình chỉnh sửa mà không yêu cầu cơ sở hạ tầng lưu trữ.

Read More