Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

I love the web. The web should allow anyone to access any experience that they need without the need for native install or content walled garden.

Web Architecture 101 - VideoBlocks

Paul Kinlan

Jonathan Fulton, Videoblocks: The basic architecture concepts I wish I knew when I was getting started as a web developer Đọc toàn bộ bài đăng. Đây là một bài viết tuyệt vời cung cấp một tổng quan thực sự tuyệt vời về một chồng tương đối chuẩn được thiết kế để mở rộng nhiều ứng dụng web. Nó cũng cho thấy lý do tại sao rất nhiều nhà phát triển cũng thích Platform như một công cụ Dịch vụ như Heroku, Firebase hoặc AppEngine có thể trừu tượng hóa rất nhiều sự phức tạp với chi phí.

Read More