Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

Barcode detection using Shape Detection API

Paul Kinlan

Tuần kia tôi đã nói về Nhận diện khuôn mặt thông qua API hình dạng nằm trong kênh Canary trong Chrome. Bây giờ phát hiện mã vạch là trong Chrome Canary quá (Miguel là anh hùng của tôi;) Mã vạch rất lớn! chúng trên hầu hết mọi sản phẩm chúng tôi mua. Thậm chí nhiều mã QRCode rất lớn bên ngoài Hoa Kỳ và Châu Âu. Mã vạch và mã QR cung cấp một cách đơn giản để bạn kết nối thế giới thực và thế giới kỹ thuật số bằng cách chuyển một lượng nhỏ dữ liệu giữa phương tiện và bạn.

Read More