Hello.

I am Paul Kinlan.

A Developer Advocate for Chrome and the Open Web at Google.

Creating a pop-out iframe with adoptNode and "magic iframes"

Paul Kinlan

Cập nhật ### : ngày 8 tháng 10 - Các vấn đề quan trọng với tài liệu này. Tôi đã bắt kịp với Jake Archibald về bài đăng này vì tôi nghĩ rằng tôi có một cuốn tiểu thuyết, trong cuộc trò chuyện, chúng tôi đã phát hiện ra rất nhiều điều làm cho một số bài đăng này không hợp lệ và tôi cũng đã học được rất nhiều trong quá trình mà tôi không nghĩ rằng hầu hết các nhà phát triển biết

Read More