Screen Recorder: recording microphone and the desktop audio at the same time

Tôi có một mục tiêu là xây dựng phần mềm ghi màn hình đơn giản nhất thế giới và tôi đã dần dần loay hoay trong dự án trong vài tháng qua (ý tôi là rất chậm).

Trong các bài viết trước, tôi đã có được screen recording and a voice overlay bằng cách kết hợp với các luồng từ tất cả các nguồn đầu vào. Mặc dù vậy, một điều khiến tôi thất vọng là tôi không thể tìm ra cách lấy âm thanh từ máy tính để bàn * và * phủ âm thanh từ loa. Cuối cùng tôi đã tìm ra cách để làm điều đó.

Thứ nhất, getDisplayMedia trong Chrome hiện cho phép thu âm thanh, có vẻ như có một sự giám sát kỳ lạ trong Spec ở chỗ nó không cho phép bạn chỉ định audio: true trong lệnh gọi chức năng, bây giờ bạn có thể.

const audio = audioToggle.checked || false;
desktopStream = await navigator.mediaDevices.getDisplayMedia({ video:true, audio: audio });

Thứ hai, ban đầu tôi đã nghĩ rằng bằng cách tạo hai bản nhạc trong luồng âm thanh, tôi sẽ có thể có được những gì tôi muốn, tuy nhiên tôi đã học được rằng API MediaRecorder của Chrome chỉ có thể tạo ra một bản nhạc và thứ 2, dù sao nó cũng không hoạt động vì các bản nhạc giống như các bản nhạc âm thanh đa dạng DVD trong đó mỗi lần chỉ có thể phát một bản nhạc.

Giải pháp có thể đơn giản với nhiều người, nhưng nó mới đối với tôi: Sử dụng Web Audio.

Hóa ra API WebAudio có createMediaStreamSourcecreateMediaStreamDestination , cả hai đều là API cần thiết để giải quyết vấn đề. createMediaStreamSource có thể lấy các luồng từ âm thanh và micrô trên máy tính để bàn của tôi và bằng cách kết nối hai luồng với nhau thành đối tượng được tạo bởi createMediaStreamDestination nó cho tôi khả năng chuyển một luồng này vào API MediaRecorder .

const mergeAudioStreams = (desktopStream, voiceStream) => {
 const context = new AudioContext();
  
 // Create a couple of sources
 const source1 = context.createMediaStreamSource(desktopStream);
 const source2 = context.createMediaStreamSource(voiceStream);
 const destination = context.createMediaStreamDestination();
 
 const desktopGain = context.createGain();
 const voiceGain = context.createGain();
  
 desktopGain.gain.value = 0.7;
 voiceGain.gain.value = 0.7;
  
 source1.connect(desktopGain).connect(destination);
 // Connect source2
 source2.connect(voiceGain).connect(destination);
  
 return destination.stream.getAudioTracks();
};

Đơn giản.

Mã đầy đủ có thể được tìm thấy trên my glitch và bản demo có thể được tìm thấy ở đây: https://screen-record-voice.glitch.me/

{{<nhanh-youtube oGIdqcMFKlA>}}

About Me: Paul Kinlan

I lead the Chrome Developer Relations team at Google.

We want people to have the best experience possible on the web without having to install a native app or produce content in a walled garden.

Our team tries to make it easier for developers to build on the web by supporting every Chrome release, creating great content to support developers on web.dev, contributing to MDN, helping to improve browser compatibility, and some of the best developer tools like Lighthouse, Workbox, Squoosh to name just a few.