Podroll

Tôi yêu podcast và tôi nghe khá nhiều, nhưng tôi vẫn thấy việc phát hiện ra podcast mới là một quá trình khó khăn và tôi dựa vào bạn bè để chia sẻ những gì nghe. Vì vậy, trong tâm trí đó là podroll của tôi. Tôi sử dụng Player.fm được tạo bởi người bạn tốt Mike Mahemoff của tôi và có khả năng chia sẻ và xuất danh sách đăng ký của bạn.

Trang này sẽ là refreshed frequently using my little script .

Picture of me smiling.

Paul Kinlan

I lead the Chrome Developer Relations team at Google.

We want people to have the best experience possible on the web without having to install a native app or produce content in a walled garden.

Our team tries to make it easier for developers to build on the web by supporting every Chrome release, creating great content to support developers on web.dev, contributing to MDN, helping to improve browser compatibility, and some of the best developer tools like Lighthouse, Workbox, Squoosh to name just a few.

RSS Github Medium