New WebKit Features in Safari 12.1 | WebKit

Cập nhật lớn cho Safari mới nhất!

Tôi đã nghĩ rằng đây là một thông báo khá lớn và ngược lại với Google mà trước đây đã nói rằng Google Pay Lib là cách được đề xuất để thực hiện thanh toán … Yêu cầu thanh toán, nhưng đây không phải là PR trước.

Payment Request is now the recommended way to pay implement Apple Pay on the web.

Read full post .

Và tính năng yêu thích của tôi đưa ra lịch sử của tôi với Ý định web.

Web Share API

The Web Share API adds navigator.share(), a promise-based API developers can use to invoke a native sharing dialog provided the host operating system. This allows users to share text, links, and other content to an arbitrary destination of their choice, such as apps or contacts.

Bây giờ chỉ để có được API mục tiêu chia sẻ và chúng tôi đang chiến thắng! :)

Paul Kinlan

Trying to make the web and developers better.

RSS Github Medium