Liverpool World Museum

Tôi đã đưa bọn trẻ đến Bảo tàng Lịch sử Thế giới Liverpool vào tuần khác, nó khá gọn gàng.

Phần Không gian và Thời gian đã không thay đổi trong khoảng 30 năm, một phần lớn của bao vây Bug đã bị đóng cửa và Thủy cung dường như nhỏ hơn tôi nhớ. Phần Ai Cập đã mở (không phải là lần cuối tôi đi) và nó khá tuyệt vời.

Picture of me smiling.

Paul Kinlan

I lead the Chrome Developer Relations team at Google.

We want people to have the best experience possible on the web without having to install a native app or produce content in a walled garden.

Our team tries to make it easier for developers to build on the web by supporting every Chrome release, creating great content to support developers on web.dev, contributing to MDN, helping to improve browser compatibility, and some of the best developer tools like Lighthouse, Workbox, Squoosh to name just a few.

RSS Github Medium