Liverpool World Museum

Tôi đã đưa bọn trẻ đến Bảo tàng Lịch sử Thế giới Liverpool vào tuần khác, nó khá gọn gàng.

Phần Không gian và Thời gian đã không thay đổi trong khoảng 30 năm, một phần lớn của bao vây Bug đã bị đóng cửa và Thủy cung dường như nhỏ hơn tôi nhớ. Phần Ai Cập đã mở (không phải là lần cuối tôi đi) và nó khá tuyệt vời.

Picture of me smiling.

Paul Kinlan

Trying to make the web and developers better.

RSS Github Medium