Gears API

Tôi đang viết một bài đăng trên blog về API Web di động sớm và Alex Russell đã nhắc tôi về Google Gears

Gears modules include:

  • LocalServer Cache and serve application resources (HTML, JavaScript, images, etc.) locally
  • Database Store data locally in a fully-searchable relational database
  • WorkerPool Make your web applications more responsive by performing resource-intensive operations asynchronously

Đọc toàn bộ bài đăng.

Tôi nghĩ thật thú vị khi thấy rằng AppCache và WebSQL, Geolocation và WebWorkers xuất hiện từ những ý tưởng trong Google Gears và nó chỉ là hai ý tưởng sau đó thực sự tồn tại. WebSQL không bao giờ được hỗ trợ rộng rãi và được thay thế bởi IndexedDB; và AppCache được thay thế bởi ServiceWorker

Paul Kinlan

Trying to make the web and developers better.

RSS Github Medium