Frankie and Bennys: Pay for your meal via the web

Bất cứ khi nào tôi thấy một nhà hàng nói rằng bạn có thể thanh toán trên điện thoại di động, tôi luôn kiểm tra nó, chủ yếu để tôi có thể nhận ra sự thật rằng bạn cần sử dụng một ứng dụng. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi khi mã QR dẫn đến một luồng thanh toán dựa trên web ….. và nó đã hoạt động.

Công việc tuyệt vời Frankie và Benny's!

A QR code to a mobile app?
Pay on mobile QR Code
Select your restaurant
Check your bill
Select your payment

Tại thời điểm này, tôi đã chọn Google Pay, nhưng nó không hoạt động (gửi email nội bộ!)

Processing
Payment selected
Payment processed

Công cụ khá tuyệt vời, và đó là khoảng một phút kết thúc.

Picture of me smiling.

Paul Kinlan

Trying to make the web and developers better.

RSS Github Medium