Editor.js

Tôi đã cập nhật bởi trình soạn thảo dựa trên Hugo để thử và sử dụng EditorJS, cũng như trình chỉnh sửa cho blog.

Workspace in classic editors is made of a single contenteditable element, used to create different HTML markups. Editor.js workspace consists of separate Blocks: paragraphs, headings, images, lists, quotes, etc. Each of them is an independent contenteditable element (or more complex structure) provided by Plugin and united by Editor's Core.

Read full post .

Tôi nghĩ rằng nó hoạt động.

Tôi đã vật lộn một chút với codebase, tất cả các ví dụ đều sử dụng Mô-đun ES, tuy nhiên, NPM dist là tất cả đầu ra trong mã IIFE ES5. Nhưng một khi tôi đã vượt qua trở ngại đó, việc xây dựng một giao diện người dùng trông hơi giống phương tiện khá dễ dàng.

About Me: Paul Kinlan

I lead the Chrome Developer Relations team at Google.

We want people to have the best experience possible on the web without having to install a native app or produce content in a walled garden.

Our team tries to make it easier for developers to build on the web by supporting every Chrome release, creating great content to support developers on web.dev, contributing to MDN, helping to improve browser compatibility, and some of the best developer tools like Lighthouse, Workbox, Squoosh to name just a few.