did.txt file - Patrick

Patrick viết về Did.txt

Time flies by when you’re learning how to code. Its super important to take a second every once in a while to simple write down what you did during the past mental sprint. Writing down what you learned solidifies the knowledge.

Đọc toàn bộ bài đăng.

Đây không phải là một triệu dặm so với những gì chúng ta làm trong nội bộ, nơi chúng tôi có một khái niệm về 'đoạn'. Tùy thuộc vào cách bạn quản lý nó, nhưng đó là một cách tuyệt vời để theo dõi những gì bạn đã làm, nhưng cũng được chia sẻ trong nhóm của bạn, bạn sẽ có được một bức ảnh đẹp về những gì bạn bè, người quản lý và báo cáo của bạn đang làm.

Mô hình tôi thích là chia từng bản tóm tắt hàng tuần thành 'những gì tôi đã làm' và 'dự định làm trong tuần này'. Nó giúp tôi phản ánh và lên kế hoạch cùng một lúc.

About Me: Paul Kinlan

I lead the Chrome Developer Relations team at Google.

We want people to have the best experience possible on the web without having to install a native app or produce content in a walled garden.

Our team tries to make it easier for developers to build on the web by supporting every Chrome release, creating great content to support developers on web.dev, contributing to MDN, helping to improve browser compatibility, and some of the best developer tools like Lighthouse, Workbox, Squoosh to name just a few.