Bookstore - Llangollen

Tôi yêu nơi này, nó nằm trên một quán cà phê ở Llangollen. Tôi đến đây với ông bà của tôi gần 30 năm trước và bây giờ cũng khá giống như vậy.

Mong ước duy nhất của tôi là còn có nhiều sách Commix hơn nữa - tôi thề có một đống hơn khi tôi còn là một đứa trẻ.

Check it out

Picture of me smiling.

Paul Kinlan

I lead the Chrome Developer Relations team at Google.

We want people to have the best experience possible on the web without having to install a native app or produce content in a walled garden.

Our team tries to make it easier for developers to build on the web by supporting every Chrome release, creating great content to support developers on web.dev, contributing to MDN, helping to improve browser compatibility, and some of the best developer tools like Lighthouse, Workbox, Squoosh to name just a few.

RSS Github Medium