Apple - Web apps - All Categories

Hãy nhớ rằng khi các ứng dụng web được * a * đề xuất cách sử dụng các ứng dụng trên iPhone?

What are web apps? Learn what they are and how to use them.

Đọc toàn bộ bài đăng.

Vào khoảng năm 2013, Apple bắt đầu chuyển hướng / webapps / thư mục cấp cao nhất đến / iphone /

Vấn đề là, thư mục thực sự khá tốt, rất nhiều ứng dụng trong đó vẫn hoạt động hiện nay. Tuy nhiên, nhìn vào AppStore, nó giải quyết được nhiều vấn đề hơn mà các nhà phát triển đã có: Phát hiện và tìm kiếm tốt hơn cụ thể vì AppStore đã trực tiếp trên thiết bị. AppStore cũng bắt đầu giới thiệu rằng ma sát bị loại bỏ khỏi người dùng và nhà phát triển cụ thể liên quan đến thanh toán.

Paul Kinlan

Trying to make the web and developers better.

RSS Github Medium