Apple - Web apps - All Categories

Hãy nhớ rằng khi các ứng dụng web được * a * đề xuất cách sử dụng các ứng dụng trên iPhone?

What are web apps? Learn what they are and how to use them.

Đọc toàn bộ bài đăng.

Vào khoảng năm 2013, Apple bắt đầu chuyển hướng / webapps / thư mục cấp cao nhất đến / iphone /

Vấn đề là, thư mục thực sự khá tốt, rất nhiều ứng dụng trong đó vẫn hoạt động hiện nay. Tuy nhiên, nhìn vào AppStore, nó giải quyết được nhiều vấn đề hơn mà các nhà phát triển đã có: Phát hiện và tìm kiếm tốt hơn cụ thể vì AppStore đã trực tiếp trên thiết bị. AppStore cũng bắt đầu giới thiệu rằng ma sát bị loại bỏ khỏi người dùng và nhà phát triển cụ thể liên quan đến thanh toán.

About Me: Paul Kinlan

I lead the Chrome Developer Relations team at Google.

We want people to have the best experience possible on the web without having to install a native app or produce content in a walled garden.

Our team tries to make it easier for developers to build on the web by supporting every Chrome release, creating great content to support developers on web.dev, contributing to MDN, helping to improve browser compatibility, and some of the best developer tools like Lighthouse, Workbox, Squoosh to name just a few.